FORTOLKNINGSPRINCIPPER

Fortolkningsprincipper

 

Fortolkningsprincipper bidrager til at klarlægge rammerne for, hvordan retskilder kan fortolkes, afklare fortolkningstvivl og retskildernes rækkevidde. 

 

Fortolkningsprincipper

Der er i juridisk litteratur opstillet en lang række fortolkningsregler, og der kan i litteraturen findes forskellige argumenter for endnu flere fortolkningsprincipper, og herunder også hvordan de kan opdeles, bør navngives (eller ikke navngives) eller anvendes. 

 

De primære fortolkningsregler og principper kan opdeles som følgende: 

 

 1. Lex superior – En højere rangeret regel går forud for en lavere rangeret regel
 2. Lex specialis – Den specielle regel går forud for den generelle
 3. Lex posterior – Den nyere regel går forud for den ældre
 4. Ordlydsfortolkning
 5. Subjektiv fortolkning 
 6. Udvidende fortolkning (analogitilslutning)
 7. Indskrænkende fortolkning
 8. Modsætningstilslutning

 

Bemærk at fortolkningsprincipper kan blive anvendt på samme tid og inden for den samme regel.

I det følgende er der tale om lovfortolkning, og ikke fortolkning af aftaler, hvori der indgår andre fortolkningsmomenter.

 

Fortolkningsregler og principper er først relevante at inddrage, når der foreligger fortolkningstvivl. Når de forskellige fortolkningsprincipper anvendes, må der udvises hensyn til flere ikke-udtømmende forhold.

Det er f.eks.:

 

 1. EU-retten har forrang på de områder, hvor medlemsstaterne er underlagt EU-konform fortolkning
 2. Retskildehierarkiet
 3. Lovens ikrafttrædelse og virkningstidspunkt
 4. fortolkningen må ikke være og føre til et resultat, der
 • er i strid med legalitetsprincippet
 • omgår reglerne 
 • er i strid med principper, præceptive regler og beskyttelseshensyn som den pågældende lov er en del af
 • er i strid med grundrettigheder og retssikkerheden
 • er i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser

 

    

Lex-principperne

1) Lex superior – En højere rangeret regel går forud for en lavere rangeret regel:

Reglen er relevant, når der er modstrid mellem flere anvendelige regler, men hvor den ene er højere rangeret end den anden. Eksempler:

 • Grundloven, der er højere rangeret end en lov, og en lov der er højere rangeret end en bekendtgørelse m.m.
 • Ved fortolkning af en national regel må det vurderes, om reglen er ren nationalt- eller EU-direktiv drevet? Hvis der er modstrid mellem den nationale regel og EU-direktivet, må den nationale regel vige til fordel EU-reglen.

 

2) Lex specialis – Den specielle regel går forud fremfor den generelle:

Reglen er relevant, når der er flere anvendelige lovregler på samme hierarkiske niveau, der fører til forskellige resultater. Princippet om lex specialis angår, at den specielle lovregel går forud for den generelle lovregel.

 

3) Lex posterior – Den nyere går regel forud for den ældre.

Reglen er relevant, når der er flere anvendelige lovregler på samme niveau, der fører til forskellige resultater.

Fortolkningsprincipperne

1) Ordlydsfortolkning

Det traditionelle udgangspunkt er en ordlydsfortolkning. Med andre ord: Hvad forstår vi ved bestemmelsens ordlyd?

I langt de fleste tilfælde er en ordlydsfortolkning tilstrækkelig.

Ved ordlydsfortolkning skal der tages højde for følgende ikke-udtømmende momenter:

 • Begrebsanvendelsen i den pågældende retskilde kan være kontekstbestemt. F.eks. kan der i retskilden (f.eks. i en bekendtgørelse) være foreskrevet definitioner. Selvom der ikke er foreskrevet definitioner, kan begreberne fortsat have en anden mening end den, som man kender fra hverdagen.
 • Regler der er præceptive
 • Regler der er deklaratoriske

 

2) Subjektiv fortolkning

Når det ikke er tilstrækkeligt med en ordlydsfortolkning, kan det være nødvendigt at foretage en subjektiv fortolkning for at fastlægge rækkevidden af en bestemmelse. Der er ikke tale om det enkelte individs egen subjektive fortolkning, men derimod lovgiverens subjektive fortolkning. For at forstå en bestemmelse, kan det være nødvendigt at inddrage, lovmotiver, afsnit om lovens formål, betænkninger, sagkyndige betænkninger og almindelige bemærkninger, der tjener som fortolkningsbidrag.

 

3) Udvidende fortolkning (analogitilslutning)

Udvidende fortolkning kan anvendes, hvis der er holdepunkter for, at bestemmelsen/reglerne ikke er udtømmende, og at en udvidende fortolkning kan ske uden at krænke formålet med reglen samt tilsikre, at reglerne ikke bliver omgået. Nogle bestemmelser angiver udtrykkeligt, at andre forhold end de anførte kan være omfattet.

4) Indskrænkende fortolkning

Den indskrænkende fortolkning bør anvendes, hvis hensynet taler for, at lovgiver ikke havde til formål, at reglen skulle anvendes på den pågældende situation. Baggrunden herfor kan være, at anvendelsen af den pågældende ordlydsfortolkning kan falde uden for formålet med reglen eller kan udgøre en risiko for at stride med legalitetsprincippet mv. Med andre ord indskrænker (begrænser) man rækkeviden, hvilke elementer der kan være omfattet af den pågældende regel.

 

På den ene side må der tages hensyn til, at der er fortolkningsbidrag at hente ud fra en subjektiv fortolkning. På den anden side må der modsætningsvist tages hensyn til, at retstilstanden ikke alene bør kunne udledes af en subjektive fortolkning, idet ordlydsfortolkning ellers kan risikere at blive formålsløst.

 

5) Modsætningsslutninger

Nogle regler oplister udtømmende en række ufravigelige betingelser, krav eller forbud, der er afgrænset inden for bestemte kategorier. Formålet med disse betingelser, krav eller afgrænsninger er, at de betinger indtræden af en bestemt retsfølge.

På den anden side hænder det, at reglen mangler omtale af, om andre forhold under den samme regel kan være omfattet. Modstykket hertil er, at hvis betingelserne ikke er opfyldt eller kravene ikke overholdt, kan retsvirkningen føre til ugyldighed, udløse en negativ retlig konsekvens (f.eks. straf) eller en anden retsfølge mv. Herunder kan det også føre til, at hvis reglen ikke behandler, om bestemte forhold er omfattet af den samme regel, må udgangspunktet modsætningsvist være, at forholdet kan være omfattet.