Retsområder - Internationalret

Retsområderne

Der findes forskellige retsområder, og det har betydning for, hvilke regler og grundsætninger der finder anvendelse. Retsområderne kan opdeles under offentligret, privatret, procesret og international ret.

Retsområderne

Retssystemet består af flere retsområder. Der sondres mellem:

 

1) offentlig ret,

2) privatret,

3) procesret og

4) International ret (f.eks. EU-ret)

 

Hvert retsområde er underlagt regler, grundsætninger og principper, der skal tilgå i vurderings- og bedømmelsesgrundlaget. Nogle principper og grundsætninger kan anvendes på tværs mellem retsområderne, mens andre er indskrænket til at kun at være anvendelige inden for deres respektive retsområder.

 

Der findes også andre retsområder, der vanskeligt kan placeres i de ovenstående kategorier.

 

 

 

  • Offentlig ret er karakteriseret ved myndighedsudøvelse.
  • Privatretten er karakteriseret ved aftalefrihed og rettighedsudøvelse mellem private, der dog er indskrænket af præceptive regler og indispostive sager.
  • Procesretten angår, hvilke processer de enkelte retsinstanser og domstolslignende er underlagt
  • International ret er karaktiseret ved, at den nationale stat er underlagt at overholde deres folkeretlige forpligtelser

 

Denne sektion handler om international ret

 

International ret

Under international henhører eksempelvis:

  • Folkeretten
  • International privatret og
  • EU-retten henhører. EU-retten har Danmark tilsluttet sig til igennem folkeretten.

Begrebet international ret er ikke entydigt, og der kan være flere relevante retsområder under international ret. Nogle internationelretlige regler er forpligtende på nationalt plan, hvorimod andre er omfattet af aftalefriheden og kan undertiden også anvendes som udfyldende ret ved internationale erhvervshandler.

 

Forneden finder du en kortfattet beskrivelse af EU-retten.

EU-retten

 

EU-retten er på samme måde som nationale regler bindende på nationalt plan.

 

EU-retten kan opdeles under den primære EU-ret og den sekundære EU-ret.

 

Den primære EU-ret udgøres af EU-traktatgrundlaget. Den sekundære EU-ret udgøres af forordninger, direktiver og afgørelser samt henstillinger og udtalelser.

 

Forordninger indenfor et givent retsområde, som Danmark er en del af, og afgørelser er direkte bindende fra ikrafttrædelsesdatoen.

 

Direktiver skal imidlertid først implementeres i national lovgivning, inden de kan gøres gældende.